Friday, May 30, 2014

Sai Charita - 51


"ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்சரிதம்."  

 [மராத்தி மூலம்: ஸ்ரீ கோவிந்த்ராவ் ரகுநாத் தாபோல்கர்]
[தமிழ் மூலம்: ஸ்ரீ சொக்கலிங்கம் சுப்பிரமணியன்.]


(Converted into Two line  Tamil verse  by : Dr. Sankarkumar, USA)

இலம்பகம் – 51


'முடிவுரை' ::

நூலினிறுதியாம் ஐம்பத்திரண்டாம் இலம்பகமிங்கே ஐம்பத்தொன்றானது.
மராத்தியமுறைப்படி இதுவரைகூறிய இலம்பகங்களின் கருத்துச்செறிவைப்

பாடல்கள்வழியே அட்டவணைபோல் கொடுக்கப்போவதாய் ஹேமாத்பந்த்
கூறியிருந்தும் அப்படியெதுவும் அவரதுபிரதியில் இல்லையென்பதால்,

'பி.வி.தேவ்'எனும் பாபாஅடியவர் அவற்றைத்தொகுத்து இங்கேவழங்கினார்.
புனிதநூலின் முடிவுரையாகவே நாமுமிதனைக் கருதிக்கொள்வோம்.

எழுத்துப்பிரதியை பிழைகள்திருத்தி அச்சிடும்வரையில் ஹேமாத்பந்த்தும்
வாழ்ந்திடவில்லை என்பதாலிதனை எழுதியவண்ணமே அச்சிடலானது.

ஸத்குரு ஸாயி மஹிமை ::

விருப்புவெறுப்பின்றியும், உயர்வுதாழ்வின்றியும், பக்தரனைவரை சமமாய்க்கருதி,
அனைத்துயிரினிலும் பேதமில்லாமல், அனைத்துப்பொருளிலும் சூழ்ந்திருப்பாரோ,

அந்தஸாயியின் பாதம்பணிந்து முழுவுடல்கிடத்தி நமஸ்கரித்திடுவோம்.
நினைத்தபொழுதிலே, ஸ்மரித்தபொழுதிலே விருப்பம்யாவையும் நிறைவேற்றிடுவார்.

உலகியலிச்சைகள் முழுதுமாய்நிறைந்த வாழ்க்கைக்கடலைக் கடப்பதும்கடினம்.
மோகவலைகள் பெரிதாயெழுந்து, தீயஎண்ணமாம் கரையைநோக்கி

வேகமாய்வருகையில், மனோபலமெனும் மரங்களைவேருடன் அடித்துவீழ்த்திடும்.
அஹங்காரமெனும் சூறைக்காற்று கடுமையாய்வீசி, கடல்கொந்தளிக்கும்.

துவேஷம்,கோபம் என்னும்முதலைகள் பயமேதுமின்றிச் சுற்றித்திரிந்திடும்.
நான்,எனது,எனும் எண்ணமும்சந்தேகமும் நீர்ச்சுழல்களாய் விடாமல்சுற்றிடும்.

திட்டுதல்,வெறுத்தல் பொறாமையென்னும் எண்ணற்றமீன்கள் விளையாடிக்களிக்கும்.
இத்தகுபயங்கரக் கடலானாலும் ஸமர்த்தஸாயியிதை அழித்திடவல்லவர். [2680]

அவரைநம்பிடும் அடியாரெதற்கும் பயங்கொண்டிடாமல் இந்தக்கடலைக்
கடந்துசென்றிடப் படகாய்வந்து காத்தருள்புரிவார் நமதுஸாயி!

பிரார்த்தனை ::

ஸாயியின்பாத கமலமிரண்டிலும் நம்தலைவைத்து பிரார்த்தனைசெய்வோம்:
'எமதுமனங்கள் இங்குமங்குமாய் அலைந்துதிரியாமல் உம்மையேவிரும்பட்டும்.

ஸாயிஸத்சரிதம் எல்லாரில்லங்களில் தினமும்பாராயணம் செய்யப்படட்டும்.
முறையாய்த்தினமும் படித்திடுமடியார்த் துயர்களையெல்லாம் தீர்த்திடச்செய்வீர்.'

பல ச்ருதி [பாராயண பலன்] ::

கோதாவரியில் புனிதநீராடி, ஷீர்டியிருக்கும் ஸமாதிமந்திரை வணங்கித்துதித்து
ஸத்சரிதத்தைப் படிக்கவோகேட்கவோ செய்திடும்பக்தரின் உடல்,பொருள்,ஆவியைத்

தாக்கிடும்தீங்குகள் உடனேமறையும். தற்செயலாக ஸாயியின்கதைகளை
நினைப்பதன்மூலம் ஆன்மீகவாழ்வில் நாட்டம்வந்து பாவங்கள்தொலையும்.

பிறவிச்சுழலைத் தவிர்த்திடவிரும்பிடின், இதனைப்படித்துச் சரணடைந்திடுக.
இதனுள்மூழ்கி முத்துக்களெடுத்துப் பிறர்க்கும்தந்திடத் தொல்லைகள்தீரும்.

ஸாயியினுருவைத் தொடர்ந்துநினைத்திட, தன்னுருமறைந்து மெய்யினையுணர்வீர்.
தன்னையுணர்தலும், பிரம்மமுணர்தலும் கடினமேயெனினும், ஸகுணபிரம்மமாம்

ஸாயியைவழிபட, முன்னேற்றம்நிகழும். கடலுடன்நதியும் கலப்பதுபோல,
பக்தனுமவருடன் ஒன்றாய்க்கலப்பான். இப்படிக்கலந்திட பந்தமுமகலும்.

ஒருவாரத்திற்குள் படித்துமுடித்திட, பீடித்தகேடுகள் யாவையும்மறையும்.
படிக்கக்கேட்டவர் தமக்குஎந்த அபாயமின்றியே காக்கப்படுவார்.

செல்வமும்,வெற்றியும் வேண்டிப்படிப்பவர் வேண்டியவண்ணமே அவற்றைப்பெறுவார்.
உண்மையும்,பக்தியும் கொண்டிதைப்படித்திட அதற்குஏற்பவே பலன்கள்விளையும். [2690]

அன்புடன்படித்திட, ஸாயிமகிழ்ந்து அனைத்துநலனும் உமக்குஅருள்வார்.
நாளொருஇலம்பகம் விரும்பிப்படித்திட எல்லையில்லாத ஆனந்தம்விளையும்.

தம்நலன்வேண்டிக் கவனமாய்ப்படித்திட,ஒவ்வொருபிறவியும் ஸாயியைநினைப்பான்.
குருபூர்ணிமா, கோகுலாஷ்டமி. ஸ்ரீராமநவமி நவராத்ரிநாட்களில்

வீடுகள்தோறும் பாராயணம்செய்திட, ஆசைகளனைத்தும் கைகூடிடுமே.
பாதமலர்களை மனதில்நினைத்திட, வாழ்க்கைக்கடலை எளிதாய்க்கடக்கலாம்.

சரிதம்படித்திட நோய்வாய்ப்பட்டோர் நலமடைந்திடுவார். ஏழையும்செல்வனாவான்.
தாழ்ந்தோரெல்லாம் உயர்நிலையடைவர். மனச்சலனங்கள் மறைந்துஒழியும்.

அன்பும்,பக்தியும் கொண்டநல்லோரே! உங்களையெல்லாம் நமஸ்கரிக்கின்றோம்.
நாளும்,திங்களும் படித்துக்கேட்ட இந்தக்கதைகளை மறந்துவிடாதீர்!

எத்தனைக்கெத்தனை ஆர்வமுடன்நீர் படிக்கின்றீரோ, கேட்கின்றீரோ,
அத்தனைக்கத்தனை நாங்களும்ஸாயியால் உவகைமிகுந்து உங்களுக்கெல்லாம்

சேவைசெய்திட உதவியாயிருப்போம். பரஸ்பரம்நாமும் ஒத்துழைத்திடுவோம்.
ஒருவருக்கொருவர் உதவிகள்செய்து ஸாயியின்கருணையால் மகிழ்வுடனிருப்போம்.

ப்ரஸாத்-யாசனா - பிரஸாதம் கோரல் ::

படித்திடும்பக்தர் ஸாயிநாதரின் பதமலர்களையே பக்தியாய்நினைந்து,
ஸாயியின்திருவுரு அவரதுகண்களில் நிலைத்துஎல்லா உயிரிலும்காண்க! [2698]

ததாஸ்து! [அப்படியே நடக்கட்டும்!]

ஸ்ரீஸாயியைப் பணிக! அனைவர்க்கும் சாந்தி நிலவட்டும்!
[நீ யுணர்த்த உணர்ந்தே சொல்வது அல்லால், என்னறிவால் சொல்ல வல்லேன் அன்றே!]

“ஸத்குரு ஸாயி ஆரதீ”

ஆரதீ ஸாயிபாபா… ஸௌக்ய தாதார ஜீவா
சரண ரஜா தலீ.. த்யாவா தாஸா விஸாவா.. பக்தா விஸாவா [ஆரதீ]
ஜாளுநீயா அனங்க.. ஸ்வஸ்வரூபீம் ராஹே தங்க
முமுக்ஷு ஜநா தாவீ.. நிஜ டோளாம் ஸ்ரீரங்கா..- டோளாம் ஸ்ரீரங்கா [ஆரதீ]
ஜயாமநீ ஜைஸா பாவ.. தயா தைஸா அநுபவ
தாவீஸீ தயாகனா.. ஐஸீ துஜீ ஹீ மாவ..- துஜீ ஹீ மாவ [ஆரதீ]
துமசே நாம த்யாதாம்.. ஹரே ஸம்ஸ்ம்ருதிவ்யதா
அகாத தவ கரணீ.. மார்க தாவீஸி அநாதா..- தாவீஸி அநாதா [ஆரதீ]
கலியுகீ அவதார.. ஸகுண பரப்ரஹ்ம ஸாசார
அவதீர்ண ஜாலாசே.. ஸ்வாமி தத்த திகம்பர..- தத்த திகம்பர [ஆரதீ]
ஆடாம் திவஸாம் குருவாரீ.. பக்த கரீதி வாரீ
ப்ரபுபத பஹாவயா.. பவ பய நிவாரீ.. பய நிவாரீ [ஆரதீ]
மாஜா நிஜ த்ரவ்ய டேவா.. தவ சரணரஜ ஸேவா
மாகணே ஹேஞ்சி ஆதாம்.. தும்ஹாம் தேவாதி தேவா.. தேவாதி தேவா [ஆரதீ]
இச்சித தீன சாதக.. நிர்மல தோய நிஜ ஸூக
பாஜாவே மாதவா யா.. ஸாம்பாள் ஆபூலி பாக..- ஆபூலி பாக
ஆரதீ ஸாயிபாபா ..ஸௌக்ய தாதார ஜீவா
சரண ரஜா தலீ ..த்யாவா தாஸா விஸாவா ..பக்தா விஸாவா [ஆரதீ ஸாயிபாபா]
ஸ்ரீ ஸச்சிதானந்த ஸத்குரு ஸாயிநாத் மஹராஜ் கீ... ஜெய்!
[நீ யுணர்த்த உணர்ந்தே சொல்வது அல்லால், என்னறிவால் சொல்ல வல்லேன் அன்றே!]
ஓம் ஸ்ரீ ஸாயிராம்.

CONCLUDING MESSAGE  

The great effort of Shri. Sankarkumar, Doctor by profession, settled in USA deserves to be appreciated and congratulated for this feat of condensing entire Sai life story as two line verses in Tamil completely 'parayanable' in four hours  in one stretch. According to him this will be equivalent to reading  Sai Parayan and can be done in quickest of time by those employed. They will find this convenient  to read during their recess time. What a gift to Sai devotees! Perhaps Sai wanted this to be published, for the first time in the Tamil history of world especially  in this blog for the benefit of his devotees. Shri Sankarkumar is a blessed soul.  

At the same time the success story of this blog undoubtedly goes to Mrs. Manisha.Rautela.Bisht, whom I always considered as my lovable daughter, established this blog few years back co opting me as author, and further authoring me to upload Tamil content as I initially translated the material for this site. Though I am authorised to upload the contents, courtesy demanded taking her consent too as Co author, and therefore when I approached her for publishing this series, she not only instantly consented but was eager to get the English version too so that it can be uploaded in her Blog in English. Mr. Sankarkumar can take note of it and attempt. My wishes goes to both Manisha and Shri Sankarkumar. I hope readers would have thoroughly enjoyed this series. Readers can directly send their comments to Shri Sankarkumar in 
''ommuruga41@gmail.com''

        ---Santhipriya  (N.R. Jayaraman) 

அமெரிக்காவில் குடியேறி உள்ள மருத்துவரான திரு சங்கர்குமார் இந்த சரித்திரத்தை தமிழ் செய்யுள் வடிவில் அமைத்துக் கொடுத்து இருப்பதற்கு அவரை எத்தனை பாராட்டினாலும் போதாது.  சுமார் நான்கே மணி நேரத்தில் படித்து முடித்து விடக் கூடிய அளவில்  எழுதப்பட்டு உள்ள  இது  சாயி சரித்திர பாராயணம் போன்றது. அலுவலகம்  செல்பவர்கள் தமது இடைவேளையில் படிக்க வசதியாக எழுதப்பட்டு உள்ள இது அவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் ஆகும். ஒரு வேளை  இதுவும் சாயி பாபாவின் விருப்பமாகவே இருந்திருக்கலாம்.  உலகிலேயே முதன் முறையாக  தமிழ் மொழியில் செய்யுள் வடிவில் இந்த வலை தளத்தில் வெளியிட அவர் விரும்பி உள்ளதினால்தான்  இதை  இங்கு  வெளியிட முடிந்துள்ளது. திரு சங்கர்குமார்  தெய்வ அருளைப் பெற்று இருக்கிறார் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை.

அதே நேரத்தில் திருமதி மனிஷா  ரௌடிள்லா பிஸ்தும்  இந்த வலை தளத்தின் வெற்றியில் சந்தேகமே இல்லாமல் பங்கு பெறுகிறார்.  எனது அன்பு மகளைப் போலவே நான் கருதும் அவர் தனது வலை தளத்தில் என்னையும்  ஒரு ஆசிரியராக இணைத்துக் கொண்டு இதில் தமிழில் உள்ளவற்றை வெளியிட அனுமதி கொடுத்து இருந்தாலும், இந்த சாயி செய்யுள் வடிவை வெளியிட அவருடைய விருப்பத்தை  கேட்டபோது, அவர் சற்றும் தயங்காமல் அதை வெளியிடுமாறு கேட்டுக் கொண்டதும் அல்லாமல், இதை ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்த்து தர முடியுமா என்று ஆசையுடன் கேட்டார். அது திரு சங்கர்குமார் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயமாகும். திரு சங்கர்குமார் மற்றும் திருமதி மனிஷாவுக்கு என் பாராட்டுக்கள். செய்யும் வடிவில் தமிழில் அமைக்கப்பட்டு உள்ள இந்த சாயி சரித்திரத்தை வாசகர்கள் வரவேற்பார்கள் என்பது நிச்சயம். இதைக் குறித்த கருத்தை திரு சங்கர்குமாருக்கு வாசகர்கள் நேரடியாக எழுதலாம்.  முகவரி:  
''ommuruga41@gmail.com''

  
            - சாந்திப்பிரியா (ஜெயராமன்)

Loading

Sai Charita - 50


"ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்சரிதம்."  

 [மராத்தி மூலம்: ஸ்ரீ கோவிந்த்ராவ் ரகுநாத் தாபோல்கர்]
[தமிழ் மூலம்: ஸ்ரீ சொக்கலிங்கம் சுப்பிரமணியன்.]


(Converted into Two line  Tamil verse  by : Dr. Sankarkumar, USA)

இலம்பகம் – 50


1. காகா ஸாஹேப் தீக்ஷித், 2. ஸ்ரீ தேம்பே ஸ்வாமி, 3. பாலாராம் துரந்தர் ஆகியோரின் கதைகள்.
***************

இலம்பகம்முப்பத் தொன்பதில்கூறிய மையப்பொருளே மூலப்பதிவின்
ஐம்பதிலிருப்பதால் ஐம்பத்தொன்றாம் இலம்பகமிங்கே ஐம்பதானது!

முன்னுரை:

மூலாதாரமாய், ஆற்ற‌லையளித்து, கீதையைவிளக்கும் ஸத்குருஸாயிக்கு
ஜெயமங்களம்கூறி நம்மையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுதல்செய்வோம்.

மலையில்வளரும் சந்தனமரங்கள் வெப்பத்தைப்போக்கிட, மழைநீர்மேகம்
குளிரைத்தந்திட, வசந்தமலர்கள் பூத்துக்குலுங்கி வழிபாட்டிற்கு,

உத‌வுதல்போல, ஸாயியின்கதைகள் பயில்பவர்க்கெல்லாம் சாந்தியும்,சுகமும்
அளித்திடமுன்வரும். எடுத்துச்சொல்பவர் கேட்போரிருவரும், சொல்பவர்வாக்கும்

கேட்பவர்செவிகளும் ஆசிகள்பெற்றுப் புனிதமடைந்திடும் ஸாயியினருளால்!
அவரதுஆசிகள் நம்முடனிருந்திட ஆன்மீகைலட்சியம் எளிதில்பெறலாம்.

காகா ஸாஹேப் தீக்ஷித் [1864 - 1926] ::

காண்ட்வாமாநிலம் வத்நாகரநகரில் அந்தணக்குலத்தில் ஹரிசீதாராம்
எனப்பெயர்கொண்ட காகாஸாஹேப் தீக்ஷித்என்பார் ஆயிரத்தெண்ணூற்று

அறுபத்துநாலில் பிறந்துவளர்ந்தார். காண்ட்வா,ஹிங்கான்கட் என்னும்ஊர்களில்
கல்விபயின்று, மும்பையிலிரண்டு கல்லூரிகளில் படித்துப்பட்டம்

பெற்றப்பின்னர் வக்கீல்பரிட்சையில் தேர்ச்சியடைந்து அரசுப்பணியிலும்
பின்னர்சொந்தமாய்த் தொழிலும்புரிந்தார். நாற்பத்தைந்தாம் பருவம்வரையிலும்[1909]

ஸாயிபாபாவின் நாமம்கூடத் தெரியாதிருந்தவர் ஸாயிநாதரின்
அரும்பெரும்பக்தராய் ஆகிப்போனார். நானாஸாஹேப் சாந்தோர்கரையவர்

லோனாவாலாவில் சந்தித்தப்போது, லண்டனிலிருக்கையில் புகைவண்டியில்
பயணித்தசமயம் பாதம்நழுவிக் காயமடைந்து, சிகிச்சைகள்பலவும் [2620]

செய்தப்பின்னரும் குணமின்றிப்போன கதையைச்சொல்லிட, ஸாயிநாதனிடம்
சென்றாலெல்லாம் சரியாகிப்போகும் என்றவர்கூறி, 'எனதுமக்களை

நெடுந்தொலைவிருந்தும், ஏழ்கடற்கப்பால் இருந்திடுனுமவரை, குருவியின்காலில்
நூலைக்கட்டி இழுப்பதைப்போல நானிழுத்திடுவேன்' என்னும்ஸாயியின்

வாக்கினைக்கூறி, 'ஸாயியினடியராய் இருக்காவிடிலோ அவரதுதரிசனம்
கிடைப்பதுமரிது' என்னும்சேதியும் காகாஸாஹேப்பிடம் தெளிவாய்ச்சொன்னார்.

அதனைக்கேட்ட தீக்ஷித்மகிழ்ந்து, காலூனத்தைச் சரிசெய்யாவிடினும்
மனத்தைத்திருத்தி, பேரின்பம்நல்கிட வேண்டப்போவதாய் மறுமொழியுரைத்தார்.

பம்பாய்மாகாணக் கீழ்சட்டசபையில் இடம்பெறவேண்டி, ஓட்டுகள்பெற்றிட‌
அஹமதுநகரில் சர்தார்காகா ஸாஹேப்மீரிகரின் இல்லம்வந்து

சந்தித்தப்போது, அவரதுபுதல்வர் பாலாஸாஹேப் மிரீகரென்னும்
கோபர்காவனின் மாம்லதார் குதிரைக்காட்சியைக் காண்பதற்காக‌

அஹமதுநகர்வர, ஷீர்டிசெல்லும் ஆசையைதீக்ஷித் அவரிடம்சொல்ல‌
வழிகாட்டியொருவராய் யாரையனுப்பலாமென தந்தையும்மகனும்

யோசித்தவேளையில் ஷீர்டிநகரில் ஸாயிபாபாவோ வரவேற்புக்கான‌
ஏற்பாடுகளைச் செய்துகொண்டிருந்தார். காய்ச்சலில்வாடிய மாமியாரைக்காண‌

அஹமதுநகர்க்கு ஷாமாவந்த சேதியறிந்து, நானாஸாஹேப் பான்சேயென்பவரும்
அப்பாஸாஹேப் க‌த்ரேயென்பாரும் அவரைக்கண்டு, மிரீகரில்லவிருந்தாளியான‌

காகாஸாஹேப்பை கூட்டிச்சென்றிட வேண்டிக்கொள்ள அன்றையயிரவே
பத்துமணிரயிலில் கோபர்காவனுக்கு இருவரும்செல்வதாய்த் தீர்மானமானது. [2630]

அப்போதங்கோர் விசித்திரநிகழ்வு நடைபெற்ற‌து! யாரைக்கண்டிட
செல்கின்றனரோ அவரதுபடத்தைத் திரையையகற்றி பாலாஸாஹேப்

தீக்ஷித்துக்குக்காட்டினார்! மேகாவின்படத்தின் கண்ணாடியுடைந்ததால் பழுதுபார்த்திட‌
மிரீகரிடத்தில் அனுப்பப்பட்டது, பழுதுபார்த்ததும் இவருடனேயே அனுப்பப்பட்டது!

ரயிலில்கூட்டம் அதிகமிருந்தும், கார்டினுதவியால் முதல்வகுப்பிலே
அமர்த்தப்பட்டு இருவரும்சுகமாய் கோபர்காவன் சேர்ந்தடைந்த‌னர்!

நானாஸாஹேப் சாந்தோர்கருமங்கே வந்ததைக்கண்டதும் இருவரும்மகிழ்ந்தனர்.
கோதாவரிநதியில் நீராடியப்பின்னர் மூவருமாக ஷீர்டிசென்று

ஸாயியின்தரிசனம் கண்டதுமவரது நெஞ்சமுருகிக் கண்கள்பனித்தன.
நீண்டநாட்களாய்க் தானும்காத்திருந்து அவரைவரவேற்க ஷாமாவையனுப்பியதாய்

ஸாயிகூறிட தீக்ஷித்நெகிழ்ந்தார்! அந்நாள்முதலாய் காகாஸாஹேப்
மகிழ்வாய்ப்பல்லாண்டு ஸாயிநாதரின் கூடவேகழித்தார். வாதாஒன்றை

ஷீர்டியில்கட்டி அதையேத்தனது வாசஸ்தலமாய் ஆக்கிக்கொண்டார்.
பாபாவுடனவர் பெற்றிட்டஅனுபவம் பற்பலவென்பதால் இங்கிடவில்லை!

ஸாயிலீலா சஞ்சிகையில்வந்த 'காகாஸாஹேப் தீக்ஷித்'மலரில்
அவற்றைப்படித்திட ஹேமாத்பந்தும் வாசகரையெல்லாம் வேண்டிக்கொள்கிறார்.

'புஷ்பகவிமானம் ஒன்றில்லுன்னை நானெடுத்துச்செல்வேன்' என்றேஸாயி
சொன்னதுபோலவே ஆயிரத்தொள்ளா யிரயிருபத்தாறு ஜூலைமாதம்

ஐந்தாம்தேதி ஹேமாத்பந்துடன் ரயிலில்செல்கையில் ஸாயிபாபாவைப்
பற்றியநினைவில் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் ஹேமாத்பந்த்தின் [2640]

தோளில்சாய்ந்தே எவ்விதவலியோ, அசௌகரியமோ இன்றியேஅந்த‌
உயரியபக்தர் காகாஸாஹேப் தீக்ஷித்தனது உயிரைவிட்டார்!

ஸ்ரீ தேம்பே ஸ்வாமி ::

ஞானியரனைவரும் சோதரவுணர்வுடன் ஒருவரையொருவர் நேசிக்குமுண்மையை
இனிவரும்கதையால் நாமுமறிவோம்! வாஸுதேவானந்த சரஸ்வதியென்னும்

ஸ்ரீதேம்பேஸ்வாமி கோதாவரிக்கரையில் ராஜமஹிந்திரியில் வந்துதங்கினார்.
இறையவதாரமாம் தத்தாத்ரேயரின் பக்தராய்விளங்கிய ஞானியோகியவரை

நாத்தேட்நகரின் புண்டலிக்ராவ்என்பார் நண்பர்சிலருடன் தரிசிக்கவந்தார்.
பேச்சுவாக்கிலே ஷீர்டிஸாயியின் பெயரைக்கேட்டதும் இருகைக்கூப்பி

தேங்காயொன்றை அவருக்களித்திட புண்டலிக்ராவிடம் ஸ்வாமிஜிதந்து,
'எனதுவணக்கத்துடன் சோதரர்ஸாயியிடம் இதனைச்சமர்ப்பித்து என்றுமென்னை

மறந்துவிடாமல் அன்புசெலுத்த வேண்டியாதாகச் சொல்லுங்கள்'என்றார்.
'ஸ்வாமிகள்பொதுவாய் வணக்கமெவர்க்கும் செய்வதுமில்லை ஆயினுமிந்த‌

விஷயத்தில்சற்றே விதிவிலக்கும் செய்திடல்வேண்டும்' எனவும்கூறினார்.
'சோதரன்'எனவே ஸ்வாமிகள்சொன்னதும் ஒருவகைப்பார்த்தால் சரியேயாகும்!

வைதீகமாக அக்னிஹோத்திரம் என்னும்நெருப்பை இரவும்,பகலும்
ஸ்வாமிகள்தினமும் காத்ததுபோலவே, 'துனி'யில்நெருப்பை ஸாயிபாபாவும்

அல்லும்பகலும் எரியவிட்டிருந்தார். ஒருமாதம்சென்று, புண்டலிக்ராவும்
இன்னபிறருடன் ஷீர்டிசென்றிடும் வழியில்'மன்மாட்' நகரடைந்தனர்.

தாகம்பெருகிட, அருகிலிருந்த ஓடைக்குச்சென்று நீரருந்தும்வேளையில்,
வெறும்வயிற்றினில் தண்ணீர்பருகதல் முறையிலையென்று, 'சிவ்டா'என்னும் [2650]

காரஅவலை உண்டிடும்போது, காரமாயிருந்ததால், கையிலிருந்தவோர்
தேங்காயையுடைத்து அதனுடன்கலந்து அனைவருமுண்டிட, துரதிர்ஷ்டவசமாய்

அந்தத்தேங்காய் ஸ்வாமிகள்கொடுத்தத் தேங்காயென்றுணர்ந்து புண்டலிக்ராவ்
வருந்திநடுங்கி, பதைபதைப்புடனே ஷீர்டியடைந்தார். அதற்குமுன்னரே

நடந்ததையெல்லாம் பாபாஅறிந்து, ராவைப்பார்த்து, தனதுசோதரர்
கொடுத்தனுப்பிய பொருளைமுதலில் தந்திடுமாறு குறிப்பாய்க்கேட்டார்!

ஸாயியின்பாதம் பிடித்தவர்தனது கவனமின்மையை மன்னித்தருள‌
வேண்டியேமேலும் மற்றொருகாயை அதற்குஈடாய்த் தருவதாய்வேண்ட,

அந்தக்காய்க்கு ஈடாய்மற்றொரு காய்கிடையாது என்றேமறுத்து,
'செயல்களின்கர்த்தா நீயெனஏனோ மயங்குகின்றாய்? தேங்காயுடைந்தது

என்விருப்பத்தாலே! கவலையைவிட்டொழி! நல்லதோகெட்டதோ அவற்றைச்செய்வது
நீயெனயெண்ணும் உணர்வினைவிட்டொழி! அனைத்திலும்முழுமையாய் கர்வமின்றியிரு!

ஆன்மீகப்பாதையில் முன்னேற்ற‌மடைவாய்!' என்றும்கூறி, இதனின்மூலம்
அழகியசொல்லால் ஆன்மீகபோதனை விளக்கமும்தந்தது நம்பேறன்றோ!

பாலாராம் துரந்தர் [1878 - 1925] ::

பம்பாயிலிருக்கும் சாந்தாகுருஸில் பதாரேபிரபு இனத்தைச்சேர்ந்த‌
பலராம்துரந்தர் வக்கீல்தொழிலில் பெரும்பொருளீட்டி தனதினத்தவர்க்கு

சேவைகள்செய்து, அதனைப்பற்றியோர் கட்டுரையெழுதி, அதற்குப்பின்னர்
ஆன்மீகநாட்டம் மனதில்கொண்டு சாத்திரநூல்கள் பலவும்கற்று விட்டோபாவின்

பக்தருமானார். அவரதுசோதரர் பாபுல்ஜி,வாமன்ராவ் இருவரும்சென்று
ஷீர்டிநாதனைக் கண்டுதிரும்பிய அனுபவம்கேட்டு, ஸாயியைக்காண [2660]

ஆவல்கொண்டு, மூவருமாக ஷீர்டிசெல்லத் தீர்மானம்செய்தனர்.
அவர்வருமுன்னரே, ஸாயிபாபாவோ அனவரிடத்தும், 'இன்றெனைக்காண‌

எனதுதர்பாரின் ஆட்கள்வருவர்!' என்றுரைத்தைக்கேட்டு உடனிருந்தவர்
ஆச்சரியமுறவும், அதேசமயம் இவர்கள்வரவும்,, 'முன்னர்நானும்

குறிப்பிட்டநபர்கள் இவர்களேயாம்'! கடந்தஅறுபது தலைமுறைகளாய்
ஒருவரோடொருவர் உறவுபூண்டு இருக்கின்றோம்'என ஸாயியுரைத்ததும்,

சோதரர்மூவரும் மயிர்க்கூச்செறிந்து கண்ணீர்மல்கி பதமலர்பணிந்தனர்!!
வாதாசென்று ஓய்வெடுத்தப்பின், மீண்டும்வந்து ஸாயிபாதங்களை

பாலாராம்துரந்தர் பிடித்துவிடுகையில், தான்புகைத்த சில்லிம்குழாயை
அவரிடம்நீட்ட, இதற்குமுன்னர் புகைபிடிக்கும் பழக்கமில்லை

என்றபோதும், ஸாயிதந்ததை மறுக்கவொண்ணாமல், திக்கித்திணறிப்
பிடித்துவிட்டுத் திரும்பவும்கொடுத்தார். ஆறுஆண்டுகளாய் ஆஸ்துமாநோயால்

அவதிப்பட்ட பாலாராமுக்கு அந்தக்கணமோர் புனிதநேரமானது!
இதற்குப்பின்னர் அந்தவியாதியால் அவஸ்தைப்படாமல் சுகமாய்வாழ்ந்தார்!

மஹாசமாதி ஆனநாளிலே மீண்டுமவர்க்கு ஒருமுறைவந்தது.
சாவடியூர்வலம் நடைபெறும்போதும் மறுநாள்காலைய ஆரத்திபோதும்

இஷ்டதெய்வமாம் பாண்டுரங்கனின் ஜோதியைபாபா முகத்தில்கண்டார்.
ஞானிதுகாராமின் வாழ்க்கைக்கதையை எழுதியபோதும் பதிப்பில்காண‌

முடியாநிலையில் காலமெய்தினார். அடுத்தஆண்டில் அவரதுசோதரர்
வெளியிட்டப்பதிப்பில் அவரைப்பற்றிய வாழ்க்கைக்குறிப்பில் இதனைக்காணலாம்! [2670]

ஸ்ரீஸாயியைப் பணிக! அனைவர்க்கும் சாந்தி நிலவட்டும்!

[நீ யுணர்த்த உணர்ந்தே சொல்வது அல்லால், என்னறிவால் சொல்ல வல்லேன் அன்றே!]
( To be continued)

Loading

Sai Charita - 49

Shirdi Sai Bhajan.

"ஸ்ரீ ஸாயி ஸத்சரிதம்."  

 [மராத்தி மூலம்: ஸ்ரீ கோவிந்த்ராவ் ரகுநாத் தாபோல்கர்]
[தமிழ் மூலம்: ஸ்ரீ சொக்கலிங்கம் சுப்பிரமணியன்.]


(Converted into Two line  Tamil verse  by : Dr. Sankarkumar, USA)

இலம்பகம் – 49


1. ஹரி கானோபா, 2. ஸோமதேவ் ஸ்வாமி, 3.நானாஸாஹேப் சாந்தோர்கர் ஆகியோரின் கதைகள்.

முன்னுரை::

வேதமோ,புராணமோ பிரம்மம்,ஸத்குரு இவர்களின்பெருமையைச் சொல்லிடவொண்ணா!
அங்ஙனமிருக்க, ஏதுமறியாத நம்மாலெவ்விதம் உரைத்திடக்கூடும்? [2570]

அமைதியாயிருந்து மௌனம்காப்பதே ஸத்குருபுகழைச் சொல்லிடும்வழியாம்.
ஆயினும்ஸாயியின் புகழைச்சொல்லா திருப்பதுமெப்படி என்னுமுணர்வால்,

அனைவரும்கூடி உண்டிடுமுணவே சுவைப்பதுபோல, அமிர்தமாம்ஸாயியின்
லீலையைச்சொல்லிப் பகிர்வதுவொன்றே நலம்பலவிளைக்கும் என்பதெனெண்ணம்!

அவரதுஆணையால் தெய்வீகவுணர்வைக் கூட்டிடுமிந்தக் கதைகளைச்சொல்வதும்
அவரடிபணிந்து தியானம்செய்வதே நோன்பெனக்கொண்டு செயல்களைப்புரிவோம்.

நாமம்சொல்லி, அருளுரைநினைந்து மனப்பூர்வமாய் அன்புசெலுத்தி
அவரதுவிருப்பம் போலவேயனைத்துச் செயல்களும் புரிவோம்.

விடுதலையளித்திடும் இவ்வழிநடந்திட அதனையளிப்பது ஸாயியின்கடமை.
இதனையுணர்ந்து செவ்வழிநடந்து இவ்விலம்பகக் கதையினுள்செல்வோம்.

ஹரி கானோபா ::

மும்பையில்வசித்த 'ஹரிகானோபா' என்பவர்தமது நண்பர்கள்வழியே
ஸாயியின்மஹிமையைக் கேள்வியுற்றாலும் நம்பிக்கையெதுவும் கொண்டிடவில்லை.

தாமேநேரில் சோதிக்கநினைத்து நண்பர்சிலருடன் ஷீர்டிவந்தார்.
ஜரிகைக்குல்லாவும் புதியகாலணியும் அணிந்துவந்தவர் ஸாயியைப்பணிய

மனதிலெண்ணி, புதுக்காலணிகளையோர் மூலையில்விட்டு, ஸாயியைப்பணிந்து
உதியைவாங்கி வந்தவர்தனது காலணியிரண்டும் மறைந்துபோனதைக்

கண்டுபதைத்து எங்குதேடியும் கிடைக்காததனால் வாடியமனத்துடன்
விடுதிக்குத்திரும்பி, குளித்துமுடித்து, உண்பதற்காக அமர்ந்தநிலையிலும்

காலணிபற்றியே எண்ணியிருந்தார். உண்டுமுடித்ததும் கைகால்கழுவிட
வாசலில்வருகையில், சிறுவனொருவன் காலணியிரண்டைக் கோலொன்றின்நுனியில் [2580]

தொங்கவிட்டபடி, "ஹரிகாபேடா, ஜரிகாஃபேடா" ['க'வின்புதல்வர்
ஹரியே!ஜரிகைத் குல்லாக்காரரே!] எனச்சொல்லியேத் தெருக்களில்சென்று

அந்தநபரிடம் இக்காலணிகளைத் தரும்படியாகவும் பாபாசொன்னதாய்ச்
சொன்னதைக்கேட்டு ஆச்சரியமுற்று, தானேஅந்த ஆளென்பதையும்,

காலணியிரண்டும் தன்னதேயென்றும் தெரிவித்தவுடன் சிறுவனுமவற்றைக்
கொடுத்துச்சென்றான். ஜரிகைக்குல்லாய் வெளியில்தெரியும் என்றபோதிலும்,

தனதுப்பெயரை எங்ஙனம்ஸாயி அறிந்திடவியலும் என்பதைநினைத்து,
சோதனைசெய்திட வந்தவர்ஸாயியின் பெருமையையுணர்ந்து திருப்தியடைந்தார்.

ஸோமதேவ் ஸ்வாமி ::

நாக்பூரில்வசித்த காகாஸாஹேப்பின் சகோதரர்'பாயிஜி' ஆயிரத்தொள்ளா-
-யிரத்தாறாமாண்டில் உத்தரகாசியில், ஸோமதேவ்ஸ்வாமி என்பவருடனே

ஒருவர்க்கொருவர் அறிமுகம்கொண்டார். ஐந்தாண்டுகட்குப் பின்னரோர்நாள்
ஸோமதேவ்ஸ்வாமி பாயிஜியின் விருந்தினராக நாக்பூர்வருகையில்,

ஸாயியின்பெருமையைக் கேட்டுமகிழ்ந்து ஷீர்டிசென்றிட விருப்பம்கொண்டார்.
மன்மாட்,கோபெர்காங்வ் நகரைக்கடந்து வண்டியிலமர்ந்து ஷீர்டிசெல்கையில்,

மசூதிமீது கொடிகள்பறப்பதைக் கண்டதும்மனதில், 'கொடிகள்கொள்வது
துறவையாகுறிக்கும்? புகழுக்கேங்கும் ஆசையல்லவோ!' என்றெண்ணம்கொண்டு,

ஷீர்டிசெல்லாமல் திரும்பிடும்கருத்தைக் கூடவந்தவரிடம் சொன்னதுமவரோ,
'கொடியைக்கண்டே கலக்கமுற்றிடின், தேர்,பல்லக்கு, குதிரை,பரிவாரம்

இவைகளைக்கண்டால் யாதெண்ணுவீரோ?' எனப்பதிலுரைக்க குழப்பம்மிகுந்து,
இத்தகுஆடம்பர சாதுவைக்காணுதல் எனக்குவேண்டாம்' என்றுரைக்கவும், [2590]

'பாபாஇதையெல்லாம் விரும்புவதில்லை. அடியவரன்பே இதற்குக்காரணம்;
வந்ததுவந்தீர்; தரிசனம்கண்டே பின்னர்செல்லலாம்' எனவற்புறுத்தவே,

அரைகுறைமனமாய் மசூதியடைந்தார். ஸாயியைக்கண்டதும், மனமிகமகிழ்ந்து,
தீயவெண்னங்கள் யாவுமகன்றிட, 'மனமகிழுமிடமே அடைந்திடுமிலக்கு'

என்னும்குருமொழி மனதிலுணர்ந்து, ஸாயியின்கால்களில் புரண்டிடவிரும்பி
அருகில்சென்றிட, கோபக்குரலில் அவரைப்பார்த்து, 'எமதுடம்பமெலாம்

எம்முடனிருக்கட்டும்! மசூதிவராமல் திரும்பிச்சென்றிடு! கொடியைவைப்பதும்
துறவினழகோ? அவரதுதரிசனம் ஏன்காணவேண்டும்? உடனேசென்றிடு"

எனபாபாகடிந்திட, உள்ளில்நினைத்ததை நினைத்தவண்ணமே பாபாசொல்வதைக்
கேட்டஸ்வாமியும், ஸாயியினரிய திறன்மிகவியந்து, தன்மதியீனத்தை

உணர்ந்துவருந்தினார். ஸாயியினருகில் அனைவரும்செல்வதும், அவர்களையெல்லாம்
அரவணைப்பதையும் கண்டஸ்வாமிஜி, தனதுயெண்ணமே இதற்கெலாம்காரணம்

எனும்பாடத்தை இதனாலுணர்ந்து, அகந்தையழித்து, நம்பிக்கைகொண்டு
ஸாயியின்மீது பற்றுமிகுந்த அடியவராகப் பின்னர்மாறினார்.

நானாஸாஹேப் சாந்தோர்கர் ::

நானாஸாஹேப்பும் மஹால்ஸாபதியும் மற்றவர்களுடன் மசூதியிலமர்ந்து
ஸாயிநாதருடன் உரையாடுகையில், பீஜாபூர்வாழுமோர் முகமதியகனவான்

குடும்பத்தாருடன் தரிசனம்காண அங்கேவந்திட, கோஷாப்பெண்டிரைக்
கண்டதும்நானா வெளியேசென்றிட முற்பட்டபோது, அங்ஙனம்செய்வதை

பாபாதடுத்தார். பெண்டிரனைவரும் ஸாயிமுன்பணிந்து தரிசனம்செய்கையில்
அவர்களிலொருவரின் அழகியமுகத்தை நானாபார்த்து, மீண்டுமோர்முறை [2600]

அவளதுஅழகைக் காணவிரும்பினார். அவர்கள்சென்றதும் பாபாஅவரிடம்,
'வீணாயேனோ கலங்கிடவேண்டும்? புலன்கள்தத்தம் கடமையைச்செய்திட,

நாமதிலேனோ குறுக்கிடவேண்டும்? கடவுள்படைத்த அழகியவுலகில்
அழகினைக்காணவும், பாராட்டிடவும் தடையேதுமில்லை. மனத்தூய்மையுடன்

இருந்திடவெதெனினும் பயப்படவேண்டாம். கண்கள்தமது வேலையைச்செய்திடக்
கலக்கமுமேனோ? தடுமாற்றமுமேனோ?" எனச்சொன்னதை ஷாமாவும்கேட்டு,

சொல்லியசொல்லின் பொருளறியாது நானாஸாஹேப்பிடம் விவரம்கேட்கவும்,
கோஷாப்பெண்ணைப் பார்த்திடவிரும்பிய தனதுசெயலுக்குப் பதிலிதுவென்றார்.

சலனமனதைத் தான்தோன்றித்தனமாய்ச் செல்வதைத்தடுத்து, உணர்வுகளெல்லாம்
குழப்பமுறினும், பொறுமைக்காத்து, உடலைநமது கட்டுக்குள்வைக்கணும்.

உணர்வுகள்தமது இலக்கினைநோக்கித் தறிகெட்டுஓடினும் நாமதன்பின்னே
ஏங்கிச்செல்லாமல் படிப்படியாகப் பயிற்சியின்மூலம் சலனத்தைவெல்லணும்.

அழகென்பதை வெட்கப்படாமல், பயமேதுமின்றிப் பார்த்திடவேண்டும்.
தீயவுணர்வினை மட்டும்நம்முள் அனுமதிக்காமல் கவனம்வேண்டும்.

கடவுளினழகிய படைப்புகளனைத்தையும் பற்றில்லாமனத்துடன் கவனிப்போமானால்,
உணர்வுகள்நமது கட்டுக்குள்வந்து எந்தப்பொருளையும் அனுபவிக்கையிலும்

இறைவனைப்பற்றிய எண்ணமொன்றே மனதுள்தங்கிடும் அனுபவம்பெறலாம்.
வெளியுணர்வுகளைக் கட்டில்வைத்தும், மனமதன்பின்னே ஓடிடும்நிலையில்

ஜெனனமரணச் சுழலிலிருந்து விடுபடுவதென்பது இயலாக்காரியம்!
விவேகமென்னும் சாரதிதுணையுடன் புலனடக்கம்கொண்டிட விடுதலைபெறுவோம். [2610]

ஸ்ரீஸாயியைப் பணிக! அனைவர்க்கும் சாந்தி நிலவட்டும்!

[நீ யுணர்த்த உணர்ந்தே சொல்வது அல்லால், என்னறிவால் சொல்ல வல்லேன் அன்றே!].
(To be continued)

Loading
Live Darshan Time 4 A M.To 11.15 P.M.(IST). Live Darshan Can Be Viewd Only In Internet Explorer.

Message Here.